Yargıtay noktayı koydu: Taban fiyatla çalıştırılamayacak

Bir avukatın yanında sekreter olarak çalışan genç bayan, iş mukavelesinin haksız feshedildiğini belirterek İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. En son 4 bin TL net fiyat ile çalıştığını, işyerinde tek çalışan olması nedeniyle yıllık müsaade kullanamadığını öne sürdü.

Davacı katip; kendi tuttuğu masraf ajandalarını gerçek fiyatın ispatı maksadıyla elinde tuttuğunu, haklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem tazminatı ile yıllık müsaade ve fiyat alacaklarının faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı avukat; davacının sekreter olarak çalıştığını, işyerinde öbür bir çalışan bulunmadığını, son fiyatının minimum fiyat olduğunu lisana getirdi. Fiyatın ödenmediği savının hakikat olmadığını, davacının 2019 yılında kredi çekerek otomobil aldığını, en az üç kez tatile gittiğini, yıllık müsaadelerini kullandığını beyan ederek davanın reddi gerektiğini savundu. Mahkeme; davanın kısmen kabulüne hükmetti. Her iki taraf da kararı istinaf etti. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazları reddetti. Kararı bu kere taraflar temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Vasıflı personelin taban fiyatla çalışmasının hayatın olağan akışına aksi olduğuna dikkat çeken Yüksek Mahkeme, avukat katibinin minimum fiyatla büyükşehirde çalıştırılamayacağına hükmetti. Kararda şöyle denildi:

“Somut uyuşmazlıkta, davacı aylık fiyatının net 4.000,00 TL olduğunu ileri sürmüştür. Davalı taban fiyat ödendiğini savunmuştur. Davacının hukuk ofisinde sekreter, (avukat katibi dokümanı mevcut) olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Davacı vekili, davacıya ödenen aylık fiyatın ispatı istikametinde davacının kendi tuttuğu ve işverence kayıtlara temel alınan masraf ajandalarına dayanmış ve masraf ajandaları yargılama sırasında mahkeme kasasına alınmıştır. İncelenen masraf ajandalarında davacıya 2018 yılında 3 bin 500 TL net fiyat ödendiği, 2019 yılında ise 4.bin TL net fiyat ödendiği görülmektedir. Davacının 14 yılı aşkın kıdemi, çalıştığı işyerinin büyükşehirde olması ve yaptığı işin vasıflı bir iş olması nedeniyle işin niteliği gereği minimum fiyatla çalışması hayatın olağan akışına da uygun düşmemektedir. Tüm bu nedenlerle avukat sekreteri olarak çalışan davacının 3342 kodlu hukuk sekreteri için TÜİK tarafından bildirilen emsal fiyatla çalıştığının kabulü evrak içeriğine uygun düşecektir. Davacının hak ve alacakları bu fiyat üzerinden hesaplanmalıdır. Eksik inceleme ile yazılı halde karar verilmesi yanlışlı olup, kararın bu sebeplerle bozulması gerekmiştir.”